ALGEMENE VOORWAARDEN 

 

Artikel 1: Begripsbepalingen

 

In deze voorwaarden wordt onder de volgende, met een beginhoofdletter vermelde begrippen, verstaan:

 

Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Opdrachtnemer onderhandelt over het verstrekken van een Opdracht tot het verrichten van werkzaamheden dan wel op enigerlei wijze (al dan niet via de website van Opdrachtnemer) aan Opdrachtnemer een Opdracht tot het verrichten van werkzaamheden heeft gegeven.

 

Opdrachtnemer: Speak To Succeed, gevestigd te Utrecht aan de (3521 GB) Vondellaan 25 ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 54777488

 

Opdracht: de door de Opdrachtgever aan Opdrachtnemer verstrekte opdracht voor dienstverlening ten behoeve van individuele en groepen deelnemers van één organisatie of Opdrachtgever waarvoor separaat een offerte opgesteld wordt en ter zake waarvan tussen Partijen een Overeenkomst wordt gesloten.

 

Training/opleiding: standaard groepsgewijze trainingen/opleidingen, (online) leertrajecten, bijeenkomsten zoals vermeld op de website van Opdrachtnemer

 

Onderzoek: onderzoek door Opdrachtnemer ten behoeve van individuele en groepen deelnemers van één organisatie of Opdrachtgever waarvoor separaat een offerte opgesteld wordt en ter zake waarvan tussen Partijen een Overeenkomst wordt gesloten.

 

Annuleren/Verplaatsen: het beëindigen/verplaatsen van de opdracht voor een training/opleiding of verplaatsen van het startmoment van de opdracht.

 

Partijen: Opdrachtgever en Opdrachtnemer gezamenlijk.

 

Coaching: individuele begeleiding

Artikel 2: Toepasselijkheid

 

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle met Opdrachtnemer tot stand gekomen overeenkomsten. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de Opdrachtgever, hoe dan ook genaamd, wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 

2.2 Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien en voor zover zij tussen Partijen schriftelijk zijn overeengekomen.

 

2.3 Indien deze voorwaarden tevens in een andere dan de Nederlandse taal zijn gesteld, zal in geval van een geschil daarover de Nederlandse versie bindend zijn.

 

Artikel 3: Totstandkoming van de overeenkomst

 

3.1 De klant gaat een overeenkomst aan met Speak To Succeed aan door middel van een aanmelding voor een opleiding, training, coachingssessie of opdracht.  Aanmelding kan plaatsvinden via een digitaal inschrijfformulier op de website, per e-mail, telefonisch of via een fysiek formulier. 

Door inschrijving maakt de klant kenbaar de algemene voorwaarden van Speak To Succeed te kennen en te aanvaarden. Speak To Succeed stuurt een elektronische of schriftelijke bevestiging naar de klant. Deze bevestiging geldt als bewijs van de totstandkoming van de overeenkomst.

 

3.2 Niet-bindend karakter offerte

Alle aanbiedingen en offertes van Opdrachtnemer zijn niet bindend totdat tussen Partijen ter zake van die offerte een overeenkomst is gesloten.

 

Artikel 4: Uitvoering van de overeenkomst

 

4.1 Opdrachtnemer is gerechtigd:

 1. het training- of coachingsprogramma tussentijds te wijzigen, om reden van herprogrammering van exameneisen van externe exameninstituten en/of om reden van kwalitatieve verbetering;

 2. de planning van de training/opleiding voor wat betreft plaats en tijd te wijzigen;

 3. bij onvoldoende aanmeldingen een training/opleiding af te gelasten, of nieuwe aanmeldingen voor een bestaande training/opleiding niet te accepteren. Ingeschreven deelnemers ontvangen hiervan bericht, waarna hun verplichtingen vervallen en/of reeds voldane verplichtingen worden gerestitueerd;

 4. de groepsgrootte in uitzonderingsgevallen met maximaal 2 deelnemers te verhogen.

4.2 Voor zover door Opdrachtnemer uitgebrachte offertes mede zijn gebaseerd op informatie die door de Opdrachtgever is verstrekt, staat deze er voor in dat hij naar beste weten daarbij alle essentiële informatie voor de opzet en uitvoering van de geoffreerde werkzaamheden heeft verstrekt. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Opdrachtnemer worden verstrekt. Opdrachtnemer zal de door hem te verrichten diensten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van professioneel vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.

 

4.3 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Opdrachtnemer is uitgegaan van de door Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn.

 

4.4 Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Opdrachtnemer de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

 

 

Artikel 5. Prijs en betaling

 

5.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zijn alle prijzen exclusief BTW, en luiden de prijzen in Euro’s.

 

5.2 Betaling dient steeds te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum (dit is in principe de startdatum van de opleiding of training). Indien de klant in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de klant van rechtswege in verzuim. De klant is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de klant in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

 

5.3 Indien de klant in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke – zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke – incassokosten voor rekening van de klant. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is.

 

Artikel 6: Annulering of verplaatsing

 

6.1  Overeenkomst op afstand

Indien Opdrachtgever een particulier is, heeft Opdrachtgever gedurende 14 kalenderdagen na het sluiten van de overeenkomst op afstand het recht deze overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden. Bij een overeenkomst op afstand die uitsluitend betrekking heeft op de inschrijving op een training/opleiding via website of telefoon, gaat de termijn van 14 kalenderdagen in op de dag van de aanmelding.

 

6.2 Training/opleiding door de Opdrachtgever

 1. De Opdrachtgever voor een training/opleiding heeft het recht deelname aan, of de opdracht voor een training/opleiding schriftelijk te annuleren. Als annuleringsdatum geldt de datum van het poststempel, e-maildatum of faxdatum.

 2. Bij annulering van de training/opleiding < 2 weken voor aanvang van de training/opleiding wordt 100% van alle kosten in rekening gebracht. Bij annulering van de training/opleiding > 2 weken voor aanvang van de training/opleiding wordt 50% van alle kosten in rekening gebracht. In beide gevallen zullen de literatuurkosten volledig worden doorberekend.

 3. Doorboeking >2 weken voor aanvang van de training/opleiding is eenmaal kosteloos, daarna 100% van de kosten.

 4. Bij doorboeking <2 weken voor aanvang van de training/opleiding, wordt eenmalig 50% van alle kosten in rekening gebracht. Daarna wordt 100% in rekening gebracht.

 5. In geval de Opdrachtgever, dan wel de door Opdrachtgever aangewezen deelnemer, op het startmoment van de training/opleiding of na aanvang van de training/opleiding de deelname tussentijds beëindigt of anderszins niet (langer) aan de opleiding deelneemt, heeft de Opdrachtgever geen recht op terugbetaling of instroom in een andere training/opleiding.

 

Artikel 6.3 Coaching

 1. Annulering van coaching door de Opdrachtgever of de door Opdrachtgever aangewezen deelnemer, is tot 4 werkdagen voorafgaand aan de start van coaching kosteloos.

 2. Bij annulering of wijziging tussen 4 werkdagen en 2 werkdagen voorafgaand aan de start van coaching wordt 50% van het offertebedrag in rekening gebracht.

 3. Bij annulering of wijziging korter dan 2 werkdagen voorafgaand aan de start van coaching wordt 100% van het offertebedrag in rekening gebracht.

 

Artikel 7: Verwerking van persoonsgegevens

 

7.1 De grondslag voor de verwerking van persoonsgegevens is de uitvoering van de overeenkomst met deelnemer/Opdrachtgever zoals opgenomen in deze Algemene Leveringsvoorwaarden.

7.2 Het doel waarvoor Speak To Succeed persoonsgegevens verwerkt is gerelateerd aan de dienstverlening van Opdrachtnemer, namelijk het ontwikkelen, onderhouden en verzorgen van training, opleiding, advisering en coaching, met als doel persoonlijke, team- en organisatieontwikkeling.

7.3 Alle persoonsgegevens die in het kader van de overeenkomst met de Deelnemer / Opdrachtgever worden verkregen, worden door Opdrachtnemer strikt vertrouwelijk en in overeenstemming met de geldende privacy wet- en regelgeving behandeld.

 

7.4 Privacygegevens worden opgenomen in het klantenbestand van Opdrachtnemer en worden gebruikt om betrokkene op de hoogte te houden van opleidingen en overige producten en diensten van Opdrachtnemer. Indien deelnemer aangeeft geen prijs te stellen op toezending van informatie anders dan voor de eigen opleiding, dan wordt dit direct gerespecteerd en zullen de gegevens van de deelnemer hiervoor niet meer worden gebruikt.

 

7.5 Inzage, correctie en verwijdering

Deelnemers hebben het recht om persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Artikel 10 van het privacy statement geeft aan op welke wijze men van dit recht gebruik kunt maken.

 

7.7 De verwerking van persoonsgegevens levert informatie over het gebruik van de training en opleidingsdiensten en wordt dan ook benut voor het genereren van het niet tot de persoon herleidbare informatie in de vorm van statistische en andere overzichten voor beheer-, beleids- en onderzoeksdoeleinden.

Artikel 8: Verstrekken van persoonsgegevens aan derden

 

8.1 Persoonsgegevens worden nimmer aan derden verstrekt tenzij:

 1. Met uitdrukkelijk gegeven toestemming van betrokkene.

 2. De wet hiertoe verplicht of de informatie verzocht wordt door het Openbaar Ministerie en/of de politie in het kader van de opsporing en vervolging van strafbare feiten.

 

8.2 Opdrachtnemer kan derden inschakelen om persoonsgegevens te bewerken. Opdrachtnemer verplicht deze derden te handelen overeenkomstig de privacy voorwaarden van Opdrachtnemer, welke zijn vastgelegd in een document zoals bedoelt in artikel 14 van de Wet bescherming persoonsgegevens.

 

8.3 Persoonsgegevens worden niet verkocht aan derden.

Artikel 9: Geheimhouding

 

Naast de in 7.3 genoemde bepaling zijn alle Partijen verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

 

Artikel 10: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 

Op iedere overeenkomst tussen Opdrachtnemer en een Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. Geschillen voortvloeiende uit overeenkomsten, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Utrecht.